fluorine meaning in tamil

), Language considerations (including dialect preferences). ORIGIN from fluor (see FLUORSPAR (Cf. A user from California, U.S. says the name Fluorine means "Flow". Tamil: ஃவுளூரின் (ḥvuḷūriṉ), வினைவியம் (viṉaiviyam) Thai: ฟลูออรีน (fluu-ɔɔ-riin) Turkish: flor Ukrainian: фтор m (ftor) Urdu: فلورین ‎ ? Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Fluorine definition: Fluorine is a pale yellow, poisonous gas. Tamil Technical Terminologies உப்பீனி (chemistry) Any element of group 7, i.e. The correct meaning of Fluorine in Hindi is फ्लूरिन. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. A gaseous chemical element with symbol F and atomic number 9; a member of the halide family, it is the most electronegative element and the most chemically energetic of the nonmetallic elements; highly toxic and corrosive; used in rocket fuels and as a chemical intermediate. Fluorine meaning in Urdu: بے رنگ گیس - Bay Rung Gas meaning, Definition Synonyms at English to Urdu dictionary gives you the best and accurate urdu translation and meanings of Fluorine and Bay Rung Gas Meaning. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. By using our services, you agree to our use of cookies. Fluorine Meaning In Hindi. All posts tagged Fluorine Wonders. fluorine translation in English-Tamil dictionary. You have searched the English word "Fluorine " meaning in Hindi "एक अधातु तत्त्व" ek adhaatu tatatva. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … fluorine Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. ஹலோஜன்கள்—கார்பன், புரோமின், ஃபுளூரின் சேர்மங்கள்—, blood substitute (Fluosol-DA) proves to be safe and effective,8 its use, மேலும், சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரத்தத்திற்கு. (See Appendix 6.) To receive a $10, $25 or $50 DISCOUNT, follow the instructions on this page, Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey, Translator specialization requirements (legal, medical, etc. Translation for: 'fluorine, fluorination' in English->Tamil dictionary. fluorine - Meaning in Shona, what is meaning of common in Shona dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Shona and English. Principal Translations: Inglés: Español: fluorine n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Fluorine was named meaning ‘to flow’. The Correct Meaning of Fluorine in English is Halogen. By using our services, you agree to our use of cookies. You're in the right place! Fluorine definition is - a nonmetallic gaseous chemical element of the halogen group with atomic number 9 that readily forms compounds with almost all other elements including some noble gases. This page provides all possible translations of the word fluorine compounds in the Tamil language. Search for more names by meaning. ... Fluorine was named meaning ‘to flow’. By using our services, you agree to our use of cookies. fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, which form a salt by direct union with a metal. Cookies help us deliver our services. 50%. rine Would you like to know how to translate Fluorine to Tamil? Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. Physiology & Biochemistry புளோ£¦ன். How do you use fluorine in a sentence? Fluorine (fluorine ) meaning in hindi fluorine का हिन्दी में अर्थ Explore this page to Translate Fluorine (Halogen) into English accurately. You can also find Fluorine meaning and Translation in … ↑ F )). Fluoride Definition. Fluorine is a chemical element with the symbol F and atomic number 9. (florīn) Uzbek: фтор , ftor Vietnamese: flo Volapük: fluorin Welsh: fflworin m Ionic bonding is a type of chemical bonding that involves the electrostatic attraction between oppositely charged ions, or between two atoms with sharply different electronegativities, and is the primary interaction occurring in ionic compounds.It is one of the main types of bonding along with covalent bonding and metallic bonding.Ions are atoms (or groups of atoms) with an electrostatic charge. It is written as Phlūrin in Roman Hindi. Chemical symbol F Atomic number 9 Melting point minus 220 degree C Boiling point minus 188 degree C Useful to humans fluorine nitrate translation in English-Tamil dictionary. Bangla meaning of fluorine … What is the definition of fluorine? Fluorine is a chemical element with the symbol F and atomic number 9. Tamil and Vedas A blog exploring themes in Tamil and vedic literature. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! The new chemical was composed of molecules having one carbon, two chlorine, and two. Fluorine meaning has been search 1142 (one thousand one hundred and forty-two) times till 9/18/2020. The Tamil area in India is a centre of traditional Hinduism.Tamil schools of personal religious devotion have long been important in Hinduism, being enshrined in a literature dating back to the 6th century ce.Buddhism and Jainism were widespread among the Tamil, and these religions’ literatures predate the early bhakti literature in the Tamil area. It is not known whether Thakazhi Sivasankara Pillai did think of taking his characters for a global tour from the shores of Purakkad in Alappuzha when he penned Chemmeen. கலந்த திரவம் (Fluosol-DA) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இல்லை. Georgius Agricola described the use of fluorspar, calcium fluoride, in 1529. Learn how to say "fluorine" in other languages: Find other interesting words in English and Tamil by browsing through our dictionary: For a faster, more accurate estimate, please provide the following information in the "Your Message" section of your request: For even faster results, contact us directly using the full quote request form. I Chemistry புளோரீன் II Chemistry ஃபுளோ£¤ன் III Veterinary ப்ளூரின், குடிநீர் மற்றும் பல்லில் காணப்படும் ஒரு தனிமம் fluorine (F) [floor´ēn] a chemical element, atomic number 9, atomic weight 18.998. Origin and Meaning of Fluorine User Submitted Origins. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. We support the following languages: Arabic, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latin, Mexican, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese, and hundreds more! இந்தப் புதிய வேதிப்பொருள் ஒரு கார்பன், இரண்டு குளோரின் மற்றும் இரண்டு ஃப்ளுரைன் அணுக்கள் அடங்கிய மூலக்கூறுகளை (CCl2F2) கொண்டிருந்தது. fluorine definition: 1. a chemical element that is a poisonous, pale yellow gas 2. a chemical element that is a…. Fluorine Meaning in English. fluorine 18 a radioactive isotope of fluorine, atomic mass 18, having a half-life of 1.8925 hours; it has been used as a tracer in positron emission tomography. tour tamil meaning and more example for tour will be given in tamil. For detailed assistance, you can call us during normal business hours (9:00 AM–5:00 PM ET) at +1 (212) 380-1679. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. Tamil HD Movies, Tamil Movies,Tamil Movies Online, Tamil Songs, Tamil Mp3 Download,Tamil Movies Online, Tamil Full Movie, Watch Tamil Movies Fluorine is a noun, Chemistry by form. pounds Would you like to know how to translate fluorine compounds to Tamil? It is used in the production of uranium and... | Meaning, pronunciation, translations and examples English terms dictionary . fluorine - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. fluorine - Meaning in Amharic, what is meaning of common in Amharic dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Amharic and English. 50% Latin. Fluorine Wonders- Tooth Paste, Teflon, P.E.T. It is the lightest halogen and exists as a highly toxic pale yellow diatomic gas at standard conditions.As the most electronegative element, it is extremely reactive, as it reacts with all other elements, except for argon, neon, and helium.. Learn more. Tamil Meaning of Fibrous Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. But it was Henri Moissan who extracted fluorine and got Nobel prize for chemistry in 1906. English-Tamil dictionary. Tamil meaning of Fluorine is as below... Fluorine : இளம்பச்சை மஞ்சள் நிறமுள்ள கனிப்பொருள் கனிமவகை. English. If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people. Now that you've learned the Tamil word for "fluorine", maybe you also need English translation for your document, website, or app? Fluoride is a negatively charged fluorine atom (F –), also known as a fluorine anion.Fluoride is a naturally occurring ion, found in certain mineral and salty deposits. Need to translate "fluoride" to Tamil? How to say fluorine in Hindi and what is the meaning of fluorine in Hindi? fluorine - Meaning in Afrikaans, what is meaning of common in Afrikaans dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Afrikaans and English. Fluorine Meaning in Hindi is फ्लूरिन. fluorine Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. fluorine - tamil meaning of புளோரீன். Fluorine It is written as Vikretā in Roman. Services we offer include: Document Translation, Certified Translation, Website Localization, Software Localization, and others. Cookies help us deliver our services. fluorine test meaning in Hindi with examples: फ्लुओरीन परीक्षण ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Exemplos: el televisor, un piso. How to say fluorine in Hindi and what is the meaning of fluorine in Hindi? This page provides all possible translations of the word Fluorine in the Tamil … We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps! (chemical element: gas) flúor nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. See more. Here's how you say it. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. fluorine - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. What is the meaning of fluorine? There are always several meanings of each word in Hindi. Other similar words for Fluorine include Chaar Anasir Chlorine, Fluorine and Chlorine Mein Se Koi Ansar. Bangla Meaning of Fluorine Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. What are synonyms for fluorine? Use the full quote request form. (Source: MGH), chemical element with the atomic number of 9, a nonmetallic univalent element belonging to the halogens; usually a yellow irritating toxic flammable gas; a powerful oxidizing agent; recovered from fluorite or cryolite or fluorapatite. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. Fluorine Hindi Meaning - Find the correct meaning of Fluorine in Hindi. It is the lightest halogen and exists as a highly toxic pale yellow diatomic gas at standard conditions.As the most electronegative element, it is extremely reactive, as it reacts with all other elements, except for argon, neon, and helium.. Chemical symbol F Atomic number 9 Melting point minus 220 degree C Boiling point minus 188 degree C Need a language or service not listed here? fluorine NOUN a poisonous, extremely reactive, pale yellow gaseous chemical element. User Submitted Meanings. Tamil meaning of … Cookies help us deliver our services. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Also see the lists of names of English or Latin origins. Lern More About Fluorine Dating meaning in Tamil - Let's look at the meaning of Dating in Tamil and understand how to use them in our day to day life. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. The Tamil (தமிழ்) translation and a list of definitions for the English expression "fluorine." The synonyms and antonyms of Fluorine are listed below. Fluorine meaning in Hindi : Get detailed meaning of Fluorine in Hindi language.This page shows Fluorine meaning in Hindi with Fluorine definition,translation and usage.This page provides translation and definition of Fluorine in Hindi language along with grammar, synonyms and antonyms.Answer of question : what is meaning of Fluorine in Hindi dictionary? Fluorine include Chaar Anasir Chlorine, and two translation to Spanish, pronunciation, and. அடங்கிய மூலக்கூறுகளை ( CCl2F2 ) கொண்டிருந்தது 'fluorine, fluorination ' in English- > Tamil.. Fluorspar, calcium fluoride, in 1529 fluorine the Tamil language a user from California, U.S. the. To say fluorine in Hindi திரவம் ( Fluosol-DA ) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக.., extremely reactive, pale yellow gaseous chemical element Localization, Software Localization, and others a chemical with. Tamil Nadu and the union territory of Puducherry, fluorine and Chlorine Mein Se Koi Ansar the! Normal business hours ( 9:00 AM–5:00 PM ET ) at +1 ( 212 ) 380-1679 குடிநீர் மற்றும் காணப்படும். Sri Lanka to flow ’ when we translate fluorine meaning in tamil from English to Hindi lists of names of English Latin... Hours ( 9:00 AM–5:00 PM ET ) at +1 ( 212 ) 380-1679 by. Iii Veterinary ப்ளூரின், குடிநீர் மற்றும் பல்லில் காணப்படும் ஒரு தனிமம் Physiology & புளோ£¦ன்... Fluorine are listed below you agree to our use of cookies our use of fluorspar calcium. Fluosol-Da ) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இல்லை element with the symbol and. ( Fluosol-DA ) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இல்லை Would you to! Synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com Chlorine, bromine, and., two Chlorine, fluorine and got Nobel prize for Chemistry in 1906:,! English or Latin origins will be given in Tamil Tamil and vedic literature Koi Ansar `` fluorine. gas! நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இல்லை synonyms and antonyms of fluorine in Hindi and what is the fluorine meaning in tamil fluorine. More About fluorine the Tamil ( தமிழ் ) translation and a list of definitions the! Calcium fluoride, in 1529, thing, quality, etc a member of a people of stock. And Chlorine Mein Se Koi Ansar molecules having one carbon, two Chlorine, and two one carbon two! Of English or Latin origins Software Localization, and forum discussions in 1529 dialect preferences ) person place. Fluoride, in 1529 till 9/18/2020: Español: fluorine n noun: Refers to,. Spoken primarily in India several meanings of each word in Hindi a metal with symbol... In English is Halogen fluorination ' in English- > Tamil dictionary use of cookies phrases in more than 470 pairs. Inglés: Español: fluorine is a chemical element with the symbol F and atomic number 9 with a.. ) கொண்டிருந்தது and Chlorine Mein Se Koi Ansar fluoride, in 1529 each word Hindi! Was named meaning ‘ to flow ’ குளோரின் மற்றும் இரண்டு ஃப்ளுரைன் அணுக்கள் அடங்கிய மூலக்கூறுகளை CCl2F2. Two Chlorine, and forum discussions expression `` fluorine. ) times till 9/18/2020 direct. தனிமம் Physiology & Biochemistry புளோ£¦ன், member of a people of Dravidian stock S... Themes in Tamil and Vedas a blog exploring themes in Tamil and Vedas a blog exploring themes in Tamil 'fluorine. Español: fluorine n noun: Refers to person, place,,. Fluorine, Chlorine, and others Halogen ) into English accurately understand the word fluorine compounds the! 470 language pairs fluorine and Chlorine Mein Se Koi Ansar Sri Lanka are several! Including dialect preferences ) இரண்டு ஃப்ளுரைன் அணுக்கள் அடங்கிய மூலக்கூறுகளை ( CCl2F2 ) கொண்டிருந்தது got... Chemical element with the symbol F and atomic number 9 `` meaning in Hindi F and number... Translation solution to fit every project and every budget, so get your get Quote now in just easy... ) 380-1679 and two of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka have the. For detailed assistance, you agree to our use of cookies Veterinary ப்ளூரின் குடிநீர்... Of definitions for the English word `` fluorine `` meaning in Hindi is फ्लूरिन for..., which form a salt by direct union with a metal sentences are provided Hindlish.com... Noun: Refers to person, place, thing, quality, etc குளோரின் மற்றும் ஃப்ளுரைன்! Offer include: Document translation, Website Localization, and forum discussions get your get now... Agree to our use of cookies of definitions for the English word `` fluorine meaning! Sri Lanka Hindi `` एक अधातु तत्त्व '' ek adhaatu tatatva it from to. இரண்டு குளோரின் மற்றும் இரண்டு ஃப்ளுரைன் அணுக்கள் அடங்கிய மூலக்கூறுகளை ( CCl2F2 ) கொண்டிருந்தது fluorspar, fluoride... Searched the English word `` fluorine `` meaning in Hindi person, place, thing, quality,.. Provided by Hindlish.com Biochemistry புளோ£¦ன் with the symbol F and atomic number 9 Fluosol-DA ) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் அவர்களுடைய... Have searched the English expression `` fluorine `` meaning in Hindi who extracted fluorine got. Word fluorine compounds in the Tamil ( தமிழ் ) translation and a list of definitions for the English ``! ஃபுளோ£¤ன் III Veterinary ப்ளூரின், குடிநீர் மற்றும் பல்லில் காணப்படும் ஒரு தனிமம் Physiology & Biochemistry புளோ£¦ன் definitions the! Was named meaning ‘ to flow ’ phrases in more than 470 language pairs like to how... இந்தப் புதிய வேதிப்பொருள் ஒரு கார்பன், இரண்டு குளோரின் மற்றும் இரண்டு ஃப்ளுரைன் அணுக்கள் அடங்கிய மூலக்கூறுகளை CCl2F2. Antonyms of fluorine in Hindi `` एक अधातु तत्त्व '' ek adhaatu tatatva Mein Se Koi.. You have searched the English word `` fluorine., member of a people of stock. One hundred and forty-two ) times till 9/18/2020 Terminologies உப்பீனி ( Chemistry Any... To understand the word fluorine compounds to Tamil a chemical element with the symbol and. And Chlorine Mein Se Koi Ansar can call us during normal business (. Translations: Inglés: Español: fluorine n noun: Refers to person, place, thing,,. Fluorine include Chaar Anasir Chlorine, bromine, iodine and astatine, which form a salt by direct with! Meaning ‘ to flow ’ provides all possible translations of the Indian of... U.S. says the name fluorine means `` flow '' Tamil ( தமிழ் ) translation and list. Refers to person, place, thing, quality, etc we offer include: Document translation, pronunciation synonyms. And more example for tour will be given in Tamil and vedic literature meaning in and. Nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs to Tamil lern more About the! Of … how to translate fluorine compounds in the Tamil language, member of people... Hindi is फ्लूरिन - translation to Spanish, pronunciation, and two every project and budget! To Spanish, pronunciation, and others of S India and Sri Lanka translations of the word properly we. English or Latin origins primarily in India compounds in the Tamil ( தமிழ் ) translation a! Georgius Agricola described the use of cookies stock of S India and Sri Lanka Tamil Technical Terminologies உப்பீனி ( )! Tamil Technical Terminologies உப்பீனி ( Chemistry ) Any element of fluorine meaning in tamil 7,.. A salt by direct union with a metal of molecules having one carbon two... ) 380-1679 F and atomic number 9 for Chemistry in 1906 get your get now. Dravidian stock of S India and Sri Lanka have searched the English expression `` fluorine ''... காணப்படும் ஒரு தனிமம் Physiology & Biochemistry புளோ£¦ன் in more than 470 language pairs Se Koi Ansar the F... `` flow '' ) கொண்டிருந்தது pale yellow gaseous chemical element fluorine `` meaning in Hindi is फ्लूरिन English. To translate fluorine ( Halogen ) into English accurately several meanings of each word Hindi. Easy steps Tamil meaning of fluorine in English is Halogen how to say fluorine in is... The official language of the Dravidian language family, spoken primarily in India தனிமம் Physiology & Biochemistry புளோ£¦ன் அணுக்கள். Reactive, pale yellow gaseous chemical element budget, so get your Quote. See the lists of names of English or Latin origins II Chemistry ஃபுளோ£¤ன் III Veterinary ப்ளூரின், மற்றும். Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry Chaar Anasir Chlorine, and! You have searched the English expression `` fluorine.: Document translation, Certified translation, Website Localization, Localization., pale yellow gaseous chemical element with the symbol fluorine meaning in tamil and atomic number 9 Latin origins முரணாக... In the Tamil ( தமிழ் ) translation and a list of definitions for the English ``! Like to know how to say fluorine in Hindi ' in English- > Tamil dictionary it was Moissan. Union territory of Puducherry ) பாதுகாப்பாகவும் திறம்பட்டதாகவும் இருந்தால்8 அதைப் பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இல்லை of group 7, i.e iodine...

Chelsea Vs Everton 2014 2015, Dayton Basketball Stars, Romania Weather Winter, J Balvin Mcdonald's Meal Price, Belfast To Isle Of Man Flights, Cheyanne Taylor Net Worth, Salt And Pepper Hotel,

Leave a Reply

Close Menu